top of page

algemene voorwaarden

Invoering

De volgende voorwaarden en bepalingen hebben betrekking op het gebruik van de officiële website van JISTECK. Door de website te gebruiken, gaan bezoekers inherent akkoord met de onderstaande voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen periodiek worden bijgewerkt. Moge de term "u" worden gedefinieerd als bezoekers van de website en "wij" als JISTECK. Deze gebruiksvoorwaarden vormen samen met het privacybeleid van JISTECK de volledige overeenkomst tussen u en JISTECK met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

 

Licentie om website te gebruiken

Tenzij anders vermeld, bezitten JISTECK en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Behoudens de onderstaande licentie, zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden. U mag pagina's, gebruikershandleidingen of andere productinformatie van de website bekijken, downloaden (uitsluitend voor cachedoeleinden) en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze Algemene voorwaarden worden uiteengezet. U mag echter geen materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website), of materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven; materiaal van de website in het openbaar weergeven; materiaal op deze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins te exploiteren voor commerciële doeleinden; materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen; materiaal van deze website herdistribueren, met uitzondering van inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor herdistributie.

 

Aanvaardbaar gebruik

U mag deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website of aantasting van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website veroorzaakt of kan veroorzaken; of op enige manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is; of in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten. U mag deze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, rootkits, of andere kwaadaardige computersoftware. U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief, maar niet beperkt tot, scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met deze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JISTECK. U mag deze website niet gebruiken voor het verzenden of verzenden van ongevraagde commerciële communicatie. U mag deze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JISTECK.

 

Gebruikersinhoud

In deze Algemene voorwaarden betekent "uw gebruikersinhoud" materiaal (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen en audiovisueel materiaal) dat u voor welk doel dan ook op deze website plaatst. U verleent JISTECK een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren van uw gebruikersinhoud in bestaande of toekomstige media. U verleent JISTECK ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven, en het recht om een vordering in te stellen wegens inbreuk op deze rechten. Uw gebruikersinhoud mag niet onwettig of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen u of JISTECK of een derde partij (in elk geval onder de toepasselijke wetgeving). U mag geen gebruikersinhoud op de website plaatsen die het onderwerp is of is geweest van een dreigende of daadwerkelijke juridische procedure of andere soortgelijke klachten. JISTECK behoudt zich het recht voor om materiaal dat naar deze website is verzonden of op de servers van JISTECK is opgeslagen, of dat op deze website wordt gehost of gepubliceerd, te bewerken of te verwijderen. Niettegenstaande de rechten van JISTECK onder deze Algemene voorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud, verbindt JISTECK zich er niet toe om toezicht te houden op de indiening van dergelijke inhoud op, of de publicatie van dergelijke inhoud op deze website.

 

12 maanden productgarantie

JISTECK garandeert dat de producten die zijn gekocht via deze officiële  winkel  website in de regio van aankoop zonder gebreken in vakmanschap en materiaal zal zijn. Garantie kan worden verlengd tot 12 maanden door te registreren op de website na ontvangst van het artikel in 7 dagen. De garantie is alleen geldig voor producten die worden gebruikt in het land waar het product is gekocht. Om aanspraak te maken op deze garantie moet de klant een aankoopbewijs overleggen.  

 

Uitsluitingen die niet door deze garantie worden gedekt, zijn onder meer:

 1. Elk defect, storing of storing als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste installatie of gebruik met defecte of onjuiste apparatuur.

 2. Een product dat is aangepast of aangepast om te werken in een ander land dan het land waarvoor het is ontworpen, vervaardigd, goedgekeurd of geautoriseerd, valt niet onder deze garantie.

 3. Schade veroorzaakt door een ongeluk, oneigenlijk gebruik van de elektrische voeding, stroompieken of andere externe storingen in de voeding, stroomuitval, het niet leveren van het door de fabrikant aanbevolen onderhoud, producttransport, verwaarlozing, vandalisme, omgevingscondities, verlies van gebruik tijdens een reparatieproces, of rampen buiten de controle van JISTECK.

 4. Beschadigingen aan het product door ongewoon gebruik.

 5. Er wordt geen vergoeding gegeven voor verlies van het gebruik van het product, ongemak, verlies of enige andere schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van dit product.

 6. Deze garantie geldt niet voor de aankoop van geopende, gebruikte, gerepareerde, opnieuw verpakte en/of opnieuw verzegelde producten; inclusief maar niet beperkt tot de verkoop van dergelijke producten op internetveilingsites en/of de verkoop van dergelijke producten door wederverkopers van overschotten of bulkproducten.

 7. Alle producten of onderdelen die zijn gerepareerd, vervangen, gewijzigd of aangepast zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van JISTECK.

Retourzendingen die binnen 30 dagen na aankoop met redenen zijn ingediend zonder fouten in het vakmanschap of materiaal van het product, kunnen onderworpen zijn aan een gedeeltelijke terugbetaling. Retouren die onder deze garantie worden geclaimd en die na een jaar gebruik worden ingediend, kunnen worden gecompenseerd met een gedeeltelijke terugbetaling.

Deze garantie vereist in geen geval meer dan de reparatie of vervanging van een onderdeel of onderdelen die defect blijken te zijn binnen de effectieve periode van de garantie. Als de benodigde vervangende onderdelen of producten niet beschikbaar zijn, behoudt JISTECK zich het recht voor om productvervangingen van gelijke of hogere waarde te maken in plaats van het originele model.

 

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. JISTECK geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen die op deze website worden aangeboden. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert JISTECK's niet dat:

 • Deze website zal constant beschikbaar zijn of helemaal niet beschikbaar zijn

 • De informatie op deze website is volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig of niet-misleidend

 • Niets op deze website vormt of is bedoeld als advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig heeft met betrekking tot een juridische, financiële of medische kwestie, dient u een geschikte professional te raadplegen.

 

Beperkingen van aansprakelijkheid

JISTECK is niet aansprakelijk jegens u (hetzij op grond van contractenrecht, onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, het gebruik van of anderszins in verband met deze website:

 • Voor zover de website gratis wordt aangeboden, voor direct verlies

 • Voor enige indirecte, speciale of gevolgschade

 • Voor eventuele verliezen van het bedrijf, inkomsten, inkomsten, winsten, verwachte besparingen, contracten, zakelijke relaties, reputatie, goodwill of verlies of corruptie van informatie of gegevens

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook van toepassing als JISTECK uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van het mogelijke verlies.

 

Uitzonderingen

Niets in deze disclaimer van de website zal enige door de wet geïmpliceerde garantie uitsluiten of beperken dat het onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken, en niets in deze disclaimer van de website zal de aansprakelijkheid van JISTECK uitsluiten of beperken met betrekking tot:

 • Dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van JISTECK

 • Fraude of frauduleuze voorstelling van zaken door JISTECK

 • De kwestie dat het voor JISTECK onwettig of onwettig zou zijn om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of te proberen of te pretenderen zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken

 

Andere partijen

U aanvaardt dat JISTECK als entiteit met beperkte aansprakelijkheid er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u geen persoonlijke claim zult indienen tegen de functionarissen of werknemers van JISTECK met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website. Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, stemt u ermee in dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid uiteengezet in deze disclaimer van deze website de functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van JISTECK, evenals JISTECK zullen beschermen.

 

Vergoeding

Hierbij vrijwaart u JISTECK en verbindt u zich ertoe JISTECK gevrijwaard te houden van alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten en bedragen betaald door JISTECK aan een derde partij ter schikking van een claim of geschil op advies van de juridische adviseurs van JISTECK) opgelopen of geleden door JISTECK als gevolg van een schending door u van een bepaling van deze Algemene voorwaarden, of voortvloeiend uit een claim dat u een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

 

Overtredingen

Zonder afbreuk te doen aan de andere rechten van JISTECK onder deze Algemene voorwaarden, kan JISTECK, als u deze Algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, de actie ondernemen die JISTECK passend acht om de schending aan te pakken; inclusief het opschorten van uw toegang tot de website, het verbieden van toegang tot de website, het blokkeren van computers die uw IP-adres gebruiken om toegang te krijgen tot de website, contact opnemen met uw internetprovider om hen te verzoeken uw toegang tot de website te blokkeren, en het aanspannen van een gerechtelijke procedure tegen u.

 

Opdracht

JISTECK kan de rechten en verplichtingen van JISTECK onder deze Algemene voorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen. U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

 

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

 

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden of ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via kessler@jisteck.com.

Payment Methods
bottom of page